kiriyet_tanas (6)

30.04.2022, tarafından yazılı , CÜMNE, LİTERATURA, LİTERATURA ÖMÜRÜ BÖLÜMÜ, 965 KERÄ BAKILMIŞ

Kiriyet küüyündä Dionis TANASOGLUyu saygıylan anmak sıraları

Çiçek ayın (aprel) 28-dä, Kiriyet küüyündä duan gagauz yazıcısının hem bilim adamının Dionis TANASOGLUnun duumasının 100-cü yıldönümünnän ilgili olarak Kiriyet küüyündä iki büük sıra yapıldı: Kiriyet küüyün Dionis TANASOGLU adına gimnaziyasında Canabisinin anmak tablasının ofițial açılışı hem “Kiriyettän seslär – D. Tanasogludan izlär” adlı büük kultura programası. Bu sıraları Kiriyet küüyün Dionis TANASOGLU adına gimnaziyası hem Kiriyet küüyün primariyası ortak hazırladılar.

Gagauziya Başkankasının beterinä, Dionis TANASOGLUyu anmak tablasının açılışı may bir saat geç başladı, çünkü tablanın açılışını lääzımmış o, Dionis TANASOGLUnun karısınnan bilä yapsınmış. Nicä dä olsa, bir saat kadar kendisini bekletmektän sora Başkanka peydalandı, açılış sırasında nesa söledi, sora tablanının bezini çekti da… tablanın açılış sırası bitär-bitmäz gitti oradan…

Dionis TANASOGLUyu anmak tablasının açılışı için Kiriyet küüyün Dionis TANASOGLU adına gimnaziyasının üürencileri hem üüredicileri pek gözäl hazırlanmıştılar. Açılış sırasını götürdü gimnaziyanın direktoru Valentina Vasilyevna MOLODIKA. Sırada üürencilerin Moldovanın hem Gagauziyanın Gimnalarını çaldıktan sora hem “Bän Gagauzum” eminini sölediktän sora, Gimnaziyanın hayatında, o erdä, neredä taa ileri durarmış Dionis TANASOGLUnun bobasının, Nikolay TANASOGLUnun evi, açıldı gagauz yazıcısının hem bilim adamının Dionis TANASOGLUnun anmak tablası.

Taa ötä, Dionis TANASOGLUnun duumasının 100-cü yıldönümünnän ilgili büük sıra geçti küüyün Kultura Evindä. Buradakı sırayı götürdü gagauz dilindä hem literaturasında üürediciyka Antonina RADOVA.

Sıranın ilk payında, gözäl donaklanmış sțenada gimnaziyanın üürencileri annattılar Dionis TANASOGLUnun peetlerini, çaldılar onun türküsünü “Kurbaacıklar” hem yaptılar insțenirovkalar yazıcının başka yaratmaklarına.

Küüyün “Kiriyettän seslär” ansablisi çaldı Dionis TANASOGLUnun “Ay, Komrat, Komrat” türküsünü hem başka halk türkülerini. Pek gözäl oldu, açan arhiv vidiosundan Dionis TANASOGLU çeketti çalmaa gagauz halk türküsünü “Kız oturmuş sundurmada…” da sora o türküyü ilerlettilär ansamblinin türkücüykaları da başardılar türküyü Dionis TANASOGLUylan bilä.

“Kiriyettän seslär – D. Tanasogludan izlär” sırasının ikinci payında söz verildi o günkü kultura yortusunun musaafirlerinä hem ev saabilerinä, ani bilärdilär Dionis TANASOGLUyu. Onnarın arasında vardılar Çadır rayon administrațiya başın yardımcısı hem Kiriyet küüyün eski primarı Grigoriy RADOV, Kiryettän Gagauziya Halk Topluşu deputatı Mihail JELEZOGLU, yazıcı Todur MARİNOGLU, akademik hem yazıcı Todur ZANET, GHTnın eski deputatı İvan BURGUCU, Dionis TANASOGLU adına gagauz milli teatrusunun direktoru Mihail KONSTANTİNOV, Avdarma istoriyası Muzeyin direktoru Elena KARAMİT, Kiriyet küüyün primar Valentina KAYKI, Kiriyet küüyün Dionis TANASOGLU adına gimnaziyanın direktoru Valentina Vasilyevna MOLODIKA hem taa başkaları.

Hepsi bu sıralar bittiktän sora küüyün primariyasında bir anmak masası kuruldu.
kiriyet_tanas (2)
kiriyet_tanas (1)
kiriyet_tanas (4)
kiriyet_tanas (5)

BİR CUVAP YAZIN