muzey_komrat (1)

26.02.2024, tarafından yazılı , CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BÖLÜMÜ, 114 KERÄ BAKILMIŞ

Kulturamızın zengin malı oldu

(Gagauziyanın Komrat Regional iştoriya hem tarafı aarştırma muzeyin kurulmasının 55-ci yılına)

1969-cu yılın Küçük ayın (fevral) 14-dä Moldova Sovet Soțialist Respublikasının kultura ministerlii çıkardı №82 sırasında bir Emir, angısına görä Komratta kuruldu iştoriya hem tarafı aarştırma muzeyi.

Bu iştoriya hem tarafı aarştırma muzeyin köklerindä bulundular hem muzeyi üüsää kaldırdılar karı-koca A. A. MARİNOV hem A. F. MARİNOVA, angıları becerdilär muzey için toplamaa pek çok önemli eksponat hem o eksponatların incelemesini hem bilim tarafından yazılarını yapmaa.

Elli beş yılın içindä bu muzeydä toplandı 80 bindän zeedä eksponat hem material. Onnarın arasında var gagauzları annadan giiyimnär hem tertiplär, arheologiya buluntuları, literatura hem üüretmäk kiyatları, resimnär, incäzanaat hem el işlemeleri malları, türlü sport hem kultura ödülleri, suvenirlär h. t. b. Muzeydä sergili anılmış gagauz yazıcılarının Dionis TANASOGLUnun, Nikolay BABAOGLUnun, Todur ZANETin hem da anılmış resimcilerin Dimitriy SAVASTİNın, Pötr VLAHın hem başkaların yaratmaları.

Büünkü gündä Komrat Regional iştoriya hem tarafı aarştırma muzeyi halizdän oldu Gagauziyanın kultura hem ruh merkezi, ani çeker burayı Moldovanın hem Gagauziyanın istoriyasını sevenneri, bilgiçleri hem aaraştırmacıları, türlü erindeki hem aşırıdan gelän musaafirleri.

55 yılın içindä Komrat Regional iştoriya hem tarafı aarştırma muzeyi çok türlü ödüllär kazandı – bunnar Sovetlär Birlii, Moldova respublikasının hem erindeki diplomaları, gramotaları hem premiyaları.

Lääzım urgulamaa, ani hepsi bu başarılar beki olmayaceydı, herliim muzeyin başında vakıdında olmaydı Moldovanın hem Gagauziyanın Kıymetli kultura zaametçisi Anatoliy Alekseeviç MARİNOV (1929-2020 yy.), angısı 30 yıldan zeedä canını hem bütün kuvedini bu işä verdi. Büün muzeycilik ana-boba işini ilerleder muzeyin büünkü direktoru Vladislav MARİNOV hem işlerini svän muzeyin zaametçileri.

Komrat Regional iştoriya hem tarafı aarştırma muzeyin kocalanmasını var nicä okumaa muzeyin “Musaafirlerin yazı kiyadı”nda, neredä bulêrsınız can duygulu yazıları gagauz halkın istoriyasına hem kulturasına, avtonomiyamızın ayaklanmasına, gagauz dilin hem folklorun gözelliinä.

Çok yıllar Gagauziyanın Merkez bibliotekası işbirliindä bulunêr bu şannı muzeyin kolektivınnan. Muzeyin zengin bilgilerinnän bizimnän paylaştıkları için hem birliktä yaptıımız sıralar için biz şükür ederiz muzeyin zaametçilerinä.

Kutlêêrız Komrat Regional iştoriya hem tarafı aarştırma muzeyini bu gözäl yıldönümünnän hem, Moldovanın hem Gagauziyanın kulturasını ilerletmesindä, dileeriz ileri dooru da başarılar.

Evgeniya LÜLENOVA, Komrat, Gagauziyanın Merkez bibliotekası
muzey_komrat (2) muzey_komrat (4) muzey_komrat (6)

BİR CUVAP YAZIN