L_pokrovskaya

21.03.2020, tarafından yazılı , BİLİM, BİLİM ÖMÜRÜ, CÜMNE, KİŞİLÄR BÖLÜMÜ, 2671 KERÄ BAKILMIŞ

Lüdmila POKROVSKAYAya saygı duyêrım, ama…

2020-ci yılın Baba Marta ayın 18-dä tamamnandı 95 yıl türkologun hem filologiya bilgilerindä doktorun Lüdmila POKROVSKAYAnın (18.03.1925 – 07.10.2009) duuma günündän.

Lüdmila POKROVSKAYA rus dilcisi, angısı gagauzçayı bilmedään, gagauz dilin gramatikasını, dialektlarını hem gagauzların folklorunu araştırardı. Canabisi, «Песенное творчество гагаузов» adlı disertațiyasını 1953-cü yılda koruyup, taa sora gagauz filologiyasınnan ilgili 1964-cü yılda çıkardı bir bilim kiyadı – “Грамматика гагаузского языка. Фонетика и морфология”. Taa sora da 1978-ci yılda tiparladı “Синтаксис гагаузского языка в сравнительном освещении” kiyadını hem yazdı gagauz dili lekțiya kurslarını.

Gagauziyanın M.V. Maruneviç adına Bilim-Aaraştırma Merkezi da Lüdmila POKROVSKAYAnın duuma gününün 95 yılına adanmış gözäl bir yazı yazmış.

Saygı duyarak Lüdmila POKROVSKAYAnın çalışmalarına hem Gagauziyanın M.V. Maruneviç adına Bilim-Aaraştırma Merkezin yazısına, burada kimi işlärlän hem yannışlıklarlan yok nicä kayıl olmaa.

Bän bir kerä yazdıydım (bak: http://anasozu.com/necin-l-pokrovskaya-icin-gagauzlara-hem-butun-dunnaya-hep-yalan-soleerlar/), ama genä isteerim urgulamaa, ani Lüdmila POKROVSKAYA “Грамматика гагаузского языка. Фонетика и морфология” kiyadın çıkardı ozaman, açan artık gagauz dilin hem gramatikasının (hem fonetika, hem morfologiya) temelleri koyulduydular, kuralları yazıldıydılar hem üzä çıkarıldıydılar gagauz bilim adamı Dionis TANASOGLUnun çalışmalarınnan, onun hazırladıı “Gagauz dili orfografiya kuralları” kiyadında. Bu kuralları XX-ci asirin 60-cı yılları başında çıkan kiyatlarında yazıcılar Nikolay TANASOGLU, Dionis TANASOGLU hem Nikolay BABOGLU yazıya döktülär. Bu üzerä yok nicä kabletmää Bilim-Aaraştırma Merkezin yazısını, ani Lüdmila POKROVSKAYA “основатель научной грамматики гагаузского языка”.

Gagauziyanın M.V. Maruneviç adına Bilim-Aaraştırma Merkezin yazısında taa bir fası iş şaştırdı –  “И во всей истории гагаузской филологии нет более значимой фигуры, чем Покровская Л. А.”.

Nicä bölä var nicä yazmaa, açan bizdä var Canabisindän taa büük gagauz insannarı, ani ondan taa çok yaptılar gagauz dili hem gagauz dilin gramatikası için: Dionis TANASOGLU, Nikolay TANASOGLU, Nikolay BABOGLU, Gavril GAYDARCI, Valentina KOTENKO (BAURÇULU), Fedora GROZDEVA… Bu sayıyı var nicä uzaltmaa taa çok gagauz adlarınnan, angılarını bizä maasuz unutturmaa savaşêrlar.

Bölä yazılarlan karşılaşarkana bän herkerä şaşêrım, neçin bizdän, gagauzlardan, çıkan adamnarı aaşaldêrlar da, yalan yazıp hem söleyip, gagauz halkın fikirinä sokêrlar, ani gagauzlardan bir büük insan ta çıkmamış da bizä hepsini yapmışlar yabancılar???

Akademik hem poet Todur ZANET, Gagauz Millli Gimnanın avtoru
pokrovskaya_GBM_1

Patret: gagauztv.md

BİR CUVAP YAZIN