kongaz_bio_2

14.12.2015, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 2002 KERÄ BAKILMIŞ

Todur ZANETin liţeyindä santehnika bölümü açıldı

Kırım ayın (dekabri) 3-dä Kongaz küüyün Todur ZANET liţeyindä, Evropa donorlarının yardımınnan, eni santehnika bloku açıldı. Donorlar Avstriya hem Şveyţariya Teknik uurunda Kooperaţiyada kordinatorlok Büroları.

 

Santehnika blokunda var beş bölüm: birisi ellerini yıkamaa, ikisi tek kişilik ayırı kenef odaları, ikisi da kızlara hem çocuklara ayırı yapılı ayak yolu bölümneri.

İleri bütün liţey ayaz-kış, yaamur-çamur, lüzgär-güneş hep dışardakı ayak yoluna gidärdi. Şindi sa, liţeyin direktorunun İordan Nikoleviç YASIBAŞın hem onun yardımcılarının çalışmalarınnan, liţey kazandı bir grant. Birkaç ayın içindä da proekt aslıya çıktı.

Eni santehnika bloku büük bir yortulu sırasınnan açıldı. Liţeyin önündä hepsi üürencilär lineykaya dizildilär da tuz-ekmeklän karşladılar liţeyin o günkü musaafirlerini: Şveyţariyanın Teknik uurunda Kooperaţiyada kordinatorlok Bürosunun direktorunu Simone GİGERi, Avstriyanın Teknik uurunda Kooperaţiyada kordinatorlok Bürosunun temsilcisini Konstantin MİHALESKUyu, ApaSan proektın asistentını Jüli BERGMENı hem injenerını Dimitriy MAMALİGAyı, Anvecomex kompaniyasının öndercisini Andrey RAKİUyu, Kongaz primarın yardımcısını İvan Georgeviç KELEŞı, Kongazdan Gagauziya Halk Topluşun deputatlarını İvan Mihayloviç TELPİZı hem İvan Pavloviç FÖDOROVu, poetı hem yazıcıyı Todur ZANETı.
kongaz_bio_3

Eni santehnika blokun simvollu şiridini kestiynän hem liţeyin direktorunun şükür sözündän sora üüredicilerin hem üürencilerin önündä kutlama sözlerini musaafirlär tuttular.

Yortulu lineykanın sonunda liţeyin üürencileri kısa bir konţert gösterdilär. Konţerttä pay aldılar liţeyin türkü ansamblileri “Umut” hem “Neposedı” hem oyun ansamblisi, hem da türkücülär Elena PAÇİ, Mariya hem Elena URUM.

Bu yortunun gözäl programasını hem sırasını hazırlamıştı direktorun terbiedilmäk uurunda yardımcısı Ekaterina Genadiyevna DERİVOLKOVA.

BİR CUVAP YAZIN