yunus_emra (2)

27.12.2021, tarafından yazılı , CÜMNE, LİTERATURA, MOLDOVADAN ŞİİR, POEZİYA BÖLÜMÜ, 512 KERÄ BAKILMIŞ

Yunus EMRE peet okuması konkursu geçti

Türk dilinin hem kulturasının Büük izmetçisinin, bütün dünneyä anılmış olan poetın Yunus EMREnin ölmesinin 700-ci yıldönümünnän ilgili olarak, 2021-ci yıl UNESKO tarafından bu yıldönümün kutlaması yılı açıklanmıştı.

Poet Yunus EMRE Türk literaturasının istoriyasında var hem kalacek en parlak hem en seçkin adlarından birisi, angısı halkının anmalarında silinmez bir iz braktı. Yunus EMREnin yaşaması uurunda pek çok bilgi yok. Salt biliner, ani o XIII-cü asirdä Türkiyenin Eskişehir kasabasında duumuş. O büük bir poettı hem erdän-erä gezän bir dervişti. Onun peetleri pek derin saklı annamaları açıklêêr.  Yunus EMREnin taa bir önemnii var – o tükçe poeziyanın temelini kurdu hem  halkın dilinnän becerdi annatmaa derin filosofiyalı fikirleri hem neetleri, çaardı insan sevmäk duygularına, türlü diskriminațiyalara karşı kalktı, üüretti, ani hem insannarın soylarına, dinnerinä hem dillerinä bakmadaan, biri-birlerini sevmää.

2021-ci yıl UNESKO tarafından Yunus EMRE açıkladıı için, Komrat ATATÜRK bibliotekası bir peet okuma konkursu açıkladı, angısına vardı nicä peet annatılan videolarlan katılmaa. Bu konkursun sonuçları 2021-ci yılın Kırım ayın (dekabri) 15-dä Komrat Kultura Evindä bakıldı.

Bu sıra için konkursantlar burayı çaarıldılar da onnarın önündä sıranın açılış nasaatlarını tuttular Türkiye Komrat Başkonsulu Hasan AKDOĞAN, Türkiye Kişinev Büükelçiliin üüredicilik uurunda sovetnii Cengiz GÜZELOLUK hem Gagauziya Bilim-aaraştırma Merkezin hem İspolkomun azası İrina KONSTANTİNOVA.

Konkursantlara Yunus EMRE için annattılar Komrat devlet universitetın “Türk dili hem literaturası” kafedranın başı hem Komat Yunus EMRE institutun üüredicilik uurunda Koordinatoru Kürşat Şamil ŞAHİN hem Dr. Güllü KARANFİL. Bilgilär hem türkçe hem da rus dilindä verildilär hem herkezindä Yunus EMRE için broşuralar daadıldı.

Kultura Evin sțenasına biri-biri ardı çıkan konkursantlar peetleri okudular. Onnarın arasında vardılar: Lübov KRİSTEVA, Mariya GRİTKOVA, Nadejda BARGAN, Anna ARABACI, Ruslan SİZONOV, Svetlana DONÇEVA hem en küçük katılımcı Mehmet Akif KASAR.

Konkursa katılannara hepsinä Yunus EMRE institutun tarafından baaşışkar verildi hem Komrat ATATÜRK bibliotekasında tatlı masa ikramnarı yapıldı.

Konkursun bütün programası Komrat ATATÜRK bibliotekasının direktoru Vasilisa TANASOGLU tarafından hazırlandı hem götürüldü.

Anna KILÇİK, Komrat ATATÜRK bibliotekasının zaametçiykası

yunus_emra (1)

BİR CUVAP YAZIN