ataturk_sahmat_komrat (1)

23.05.2024, tarafından yazılı , CÜMNE, SPORT BÖLÜMÜ, 373 KERÄ BAKILMIŞ

ATATÜRKü anma, Gençlik hem sport Gününä 18-ci şahmata turnirı

Hederlez ayın (may) 19-da, Türkiyedä, Türkiye Respublikasının kurucusunun Mustafa Kemal ATATÜRKün anmak günü hem “Gençlik hem sport Günü” yortusu bakılêr. Bu yortuylan ilgili olarak, artık bir adetä dönän, Komrat ATATÜRK bibliotekasında bu yortuya adanan şahmata turnirı yapılêr. Bu yıl 18-si oldu.

105 yıl geeri, bu gündä, Türkiyenin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK danışmış genclerä vatanı yabancı duşmannardan kurtarmaa kalksınnar. Halkın gelecää gençlerin elindäymiş. Bu danışmak gençlerdä vatan sevgisi duygusunu uyandırmış. Onaltı yaşında olannar da, anadan-bobadan ayırılıp, devletini kurtamaa kalkmışlar, gösterip ani bu halkın gelecää var. Onuştan bu Türkiyedä gün gençlerä baaşlanmış, taa sora da Mustafa Kemal ATATAÜRKü anmak günü nışannanmış.

Bu gün diil sade Türkiyedä, ama başka türk devletlerindä da kutlanêr. Bu kutlamaklarlan başka halklar kendi büük saygısını ATATÜRKä,Türkiyä Respublikasına göstererlär.

Maasuz bu günä adanmış,18 yıl sıravardı Komrat ATATÜRK bibliotekasında şahmata turnirı yapıler. Bu yılların içindä bizim turnirımız pek diişti:hem genişlendi hem da taa üüsek uura çıktı.

İlk yıllar 15-20 kişiylän, Komrat şkolaların uşaklarınnan gecärdi turnirımız. Baaşışlarımız da kuvedimizä göräydilar: kalem, tefter, küçük kiyatçıklar.

Büünkü gündä bizim katılannarımız diil sade Komrattan,ama Gagauz Yerin başka dolaylarından da, Basarabka hem Kauldan rayonnarından da, Kişinevdan oldular. Çoyu gençlerin var razrädları (sportta masterlää kandidat, halklararası uurunda reytinglar). Çoyu onnar katıldılar Moldova Çempionatına, neredä aldılar I-ci, II-ci erleri, da kazandılar hak pay almaa Evropa hem Dünnää çempionatlarında. Bu başarılarda bizim  “Şahmata okulumuzun” da katkısı var. Bu gençlerin çoyu gelerlär uroklara, angıları geçer bizim bibliotekamızda.

İsteerim sölamää, ani ödüllerimiz  da pek diişti. Bünkü gündä halizdän gözäl hem paalı baaşışları kablederlär diil sade onnar, kim birinci, ikinci, üçüncü erleri aldılar. Bizim var “Çok çalışan”, “En küçük katılımcımız” hem başka da ödüllerimiz.Bu yılın en küçük katılımcımız 5 yaşında olan bir kızçaazdı. Bakmayarak ona, ani yaşı küçük, onun bilgileri etti taa büük yaşta olan uşaklarlan yaraşmaa. Turnirimizä katılmaa isteyennär pek çok var, ama büünkü gündä kolayımız bukadar. Ödüllerdän kaare, hepsi uşaklara “Katılım belgesi” verildi hem gözäl ikramnar yapıldı.

Lääzım urgulamaa, ani turnirin bütün para harçlarını üstünä aldı Türkiyenin Yunus Emre İnstitutu.

Bizim yotrumuzda bulundu Komrat Başkonsulusun yardımcısı Süreyya GÜLVER,Türkiyedän KDUda çalışan üüredicilerimiz, Türkiyedän gelen musafirlerimiz, turnirda pay alan uşakların anaları-bobaları. Bibliotekamızın başçası insannan doluydu. Gelan-geçenin da vardı kolayı, burayı uurayıp, gözal oyunara baksınnar.

Çok saa olsunnar bizim trenerlarımız, angıları sırasınca geçirdilär bu türniri.

İleriyä neetimizdä var taa da üüsek uura çıkarmaa bu turnirı. Katılannar olsun diil sade Moldovadan, ama başka devletlärdan da. Açan bir iş gözäl olêr,onu isteersin taa da gözäl yapmaa.

Şükür Allaha da, bizä yardımcı oldu – gözäl, güneşli bir hava bu günü kurdu.

Vasilisa TANASOGLU, Komrat ATATÜRK biliotekasının direktoru
ataturk_sahmat_komrat (4) ataturk_sahmat_komrat (5) ataturk_sahmat_komrat (6) ataturk_sahmat_komrat (7) ataturk_sahmat_komrat (8)

BİR CUVAP YAZIN