muzeyler (1)

25.03.2024, tarafından yazılı , BİLİM, BİLİM ÖMÜRÜ, CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BÖLÜMÜ, 147 KERÄ BAKILMIŞ

Komrat muzeyin kurulmasının 55-ci yılına Bilim-praktika konferențiyası

Baba Marta ayın 22-dä Baş küüyündä kutladılar Gagauziyanın Komrat Regional iştoriya hem tarafı aarştırma muzeyin kurulmasının 55-ci yılını, yapıp burada bir «Музеи в пространстве гагаузской культуры: вызовы времени и новые решения» (“Gagauz kulturasının enginniindä müzeylär: zamanın zorlukları hem eni çözümnär” – çeviriAna Sözü”) Bilim-praktika konferențiyası, angısını hazırladı Gagauziya kultura Upravleniyası.

“Gagauz kulturasının enginniindä müzeylär: zamanın zorlukları hem eni çözümnär” Bilim-praktika konferențiyasında bilim insannarından kaarä, pay aldılar Komrat Regional iştoriya hem tarafı aarştırma muzeyin çalışannarı, Moldova Respublikasından muzeycilär, Gagauziyanın hepsi muzeylerindän insannar, şkola muzeylerin zaametçileri, kolecın, lițeylerin hem gimnaziyaların direktorları hem pedagogları, Kultua evlerin direktorları hem işçileri, bibliotekacılar, ansamblilär öndercileri, teartucular hem taa çok kultura insannarı.

Bilim-praktika konferențiyasının ofițial açılışında ilk sözü tuttu Gagauziya kultura Upravleniyasının başı Marina SEMENOVA, angısı, açıkladı bu sıranın büük maanasını hem özünü. Canabisi bölä sözlärlän dä danıştı zalda bulunan insannara: “Bütün ürektän isteerim solemää Saa olun, ani pay aldınız, da bizimnän bilä burada bulunêrsınız. Umutlanêrım, konferenţiyanın ii başarılarına, hem da ani  fikirlär hem çıkışlar muzey sferasına faydalı olaceklar. Hiç bir şupesiz isteerim sölemää, ani büün burada biz sizinnän yazêrız istoriyanın taa bir sayfasını, angısı ilerledecek hem koruyacek Gagauz Halkın kulturasını”.

Sora Bilim-praktika konferențiyasında pay alannarı selämnadı Gagauziya Başkankası Evgeniya GUȚUL.

Bilim-praktika konferențiyasının ana programasında oldu iki diskusiya paneli, bilim statyaların prezentațiyası, evelki tertiplerin gösterisi, interaktiv görüşmelär.

I-ci diskusiya paneli: «Музей в мире гагаузской культуры. Мир культуры в музее» (“Gagauz kulturasının dünnääsında müzeylär. Muzeylerdä kultura dünnääsı” – çeviriAna Sözü”).

Panelin moderatoru – Anna RUSSU, Gagauziya kultura Upravleniyasının kultura kuruluşların çalışmalarının monitoring hem analiz Servicin başı.

Panelin spikerleri:  

Stepanida STAMOVA, Çadır kasabasının istoriya hem etnografiya muzeyin direktoru;

Todur ZANET, akademik, yazıcı, dramaturg, folklorcu, aaraştırmacı, çevirici, “Ana Sözü” gazetasının hem “Kırlangaç” jurnalın baş redaktoru;

Nadejda KOÇANCI, Aydar küüyün Födor ANGELİ adına gimnaziyanın direktoru, gagauz dilindä hem literaturasında üürediciyka;

Svetlana ROMANOVA, istoriyada pedagog, bilim aaraştırmacıykası;

II-ci diskusiya paneli: «Современный музей: опыт, проблемы, возможности» (“Şindiki müzey: opıt, problemalar, kolaylıklar” – çeviriAna Sözü”).

Panelin moderatoru – Tatyana NEKİT, Taraklı kasabasının kultura varlıı muzeyin direktoru, turizmada halklararası gid.

Panelin spikerleri:  

Valeriya SURUÇANU, Kişinev kasabasının munițipiya muzeyin direktoru;

Petru VİKOL, Moldova Respublikasının Etnografiya hem dolaylı tabiat istoriyası Milli muzeyin direktoru;

Diana NİKOGLU, istoriya bilgilerindä doktor, MR kultura ministerliin Kulruta varlıı İnstitutun üst bilim zaametçiukası;

Olga AKULOVA, Komrat kasabasının Mihail Çakir adına pedagogika kolecın ekonomikada pedagogu.

“Gagauz kulturasının enginniindä müzeylär: zamanın zorlukları hem eni çözümnär” Bilim-praktika konferențiyasının sonunda hepsi insannar, QR-kodun yardımınnan, pay aldılar interaktiv soruşmada.
muzeyler (2) muzeyler (3) muzeyler (4) muzeyler (5) muzeyler (6) muzeyler (7) muzeyler (8) muzeyler (9) muzeyler (10)

BİR CUVAP YAZIN