Nataliya_Gaidarlı_1

26.03.2021, tarafından yazılı , LİTERATURA, POEZİYA BÖLÜMÜ, 1917 KERÄ BAKILMIŞ

Yardımcı ol üzä çıkarmaa yaptıımı

Nataliya GAYDARLI duudu Kıpçak küüyündä 2000-ci yılın Canavar ayın (oktäbri) 7-dä. Başardı Kıpçaan S. I. Baranovskiy adına teoretik lițeyini. Şindi üürener Kişinövun “Nicolae Testemiţanu” Medițina Universitetindä (USMF).
Okuycularımız tanıyêrlar bu genç poetı 2019-cu yılın Çiçek ayından beeri, açan gazetamızda seftä tiparlandı onun peetleri (bak: http://anasozu.com/alatla-yasamaa-gununu/ hem http://anasozu.com/alatla-yasamaa-gununu-2/). Şindi Nataliya geldi canabizlerinizä eni şiirlärlän hem eni fikirlärlän. Peet yazêêr dört dildä: gagauzça, romınca, angliyca, rusça.
Nataliya GAYDARLI: “Bän pek hodullanêrım, ani benim ana tarafım – Gagauziya, ani ana-bobam üürettilär beni gagauz dilinä. Herbir eni insan, angısını bän karşılêêrım yaşamamda, tez üürener, ani bän Gagauziyadan, çünkü o benim kanımda, benim lafimda hem canımda. Bizim halkımız az, ama duygumuz kaavi…”

Evladından sana, Halkım
Halkım için kanat büüderim,
Onun için türkü çalêrım…
Ne çok sän geçirdin, Halkım!
Heptän girgin oldun, paalım!

Senin için bän peet yazêrım,
Dansı havezlän kıvradêrım,
Yolun heptän açık olsun!
Hem ayoz seni korusun!

Sana bän kısmeti baaşlêêrım,
Kara buluttan koruyêrım,
Sän yıldızım benim, Halkım!
Damarımda senin kanın!
01.05.2019

Milionnardan
Milionnardan ayırılêr birisi,
Yabancıdan olêr kendisi.
Herbirinä var kendi insanı,
Ani yakêr kalbindä şafkını.

O birisi – insanın aynası,
Üzä çıkarêr derin bakışı.
Herbirinä var kendi insanı.
Sade üşenmä, aara canını.

Milionnardan sade ikisi
Tamannêêr biri-birisini.
Herbirinä var kendi insanı.
Salt birisi, yok kalanı.
21.08.2019

***
Candan koparsa, bän veririm,
Hiç geeridän bişey almam,
Ama zeedä bendän istärsan,
Sıkılııma pişman olmam.

O diildir benim kalitäm,
Ona er yoktur canımda,
Senin dostun gerek olmam,
Sana kahır bän getirmäm.
19.03.2019

***
E nesoy bu duygu bölä,
Sevinmelik üreemdä,
Boncuk denizin dibindä,
Hem nicä kuş serbestliktä, –
Ölä gülüş ta üzümdä.

Büünkü gün okadar gözäl,
Ki yaraşêr senin üzünä,
Maavi bulut – gözlerinä,
Haşlak güneş – gülüşünä,
Hem bu peetim da sesinä.
11.05.2019

***
Yaamur,
Sulanêr güneştän haşlak toprak.
Havaya
Seviner insannarlan eşil Bucak.
Soluk pak,
Sıcaklıın tozundan artık yok iz.
Çay haşlak,
Yaamuru Bucakta karşılêêrız biz.
08.06.2019

Rızın yok izi
Bilmäm,
tatlı mı geler
insanı aldatmaa
da cöbünü doldurmaa?
Bilmäm…
tatlı mı geler
topraa öpmää
da onu aalemä satmaa?
Bilmäm…
tatlı mı geler
uşaanı öpmää
da hep o aazdan
kirli lafetmää?
Bilmäm…
tatlı mı geler
aylenä sevinmää,
aalemdän da kapmaa?
Bilmäm…
nesoy dattan senin yaşaman
hem nesoy kirli senin sevdan
ana topraana, aylenä, bobana.
Bilmäm…
çünkü rızın senin derindä
çevirmiş aydınnıı geceyä.
Bilmäm..
nasıl karannıktan
çıkarmaa isteersin topraa,
açan yaptıklarınnan
sän battın
kendi derendä.

Allahım, kurtar memlekedi
çürük insannardan
derä suyunnan içindä!
12.06.2019

***
Bir kuvet üreemi kaplêêr,
Yaptıklarıma ön verer.
Duygularımı işitmäk isteerim,
Ama onnarı neçin sa saklêêrım.

Bir kuvet üreemi kaplêêr,
Da o fikirlerdän ilinnener.
Sade kafam ilerleer,
Duygum sa hiç işidilmeer.

Ölä da, var, kuvet kaplêêr,
Ani senin buazında buulêêr,
Sözün kestiriler,
Candan acı geler.
12.06.2019

Ayoz
Sän bilersin benim istediimi,
Fikirimi okuyêrsın,
Sesimi işidersin,
Yardımcı ol üzä çıkarmaa yaptıımı.

Sän görersin, elbetki, yannışlıımı,
Kabul edersin,
Prost edersin,
Göster, angısını alayım yolumu.

Seninnän kol-kola giderim,
Sän önündäykän,
Bän izlerindä.
Sana bölä dua ederim,
Hem yolumu sana açêrım…
12.06.2019

İhlam
İhlam, nicä bir kuş –
Sıcaklar geldiynän,
Göktä uçuşêr.
İhlam sana geldiynän,
Ürään ilinnener,
Serbestlii fikirin isteer.
İhlam, nicä yaamur –
Ansızdan yaayêr.
İhlam verildiynän,
Onu kullanmaa üüren,
Hepsini brakıp,
İhlamına karşı çık.
Aarayarkan onu,
Bulmayacan,
Nicä da kısmeti.
Bir kerä bulduynan,
Kullan verilmiş vakıdı.
12.06.2019

Dört duvar arası
Dört duvar arasında
Düüler bir can.
O soluyêr
Duvarlarlan barabar.

Onnarın arasında
Döner fikirlär.
Onnarı işider
Salt duvarlar.

Dört duvar arasında
Kurulêr bir dünnää,
Ama kimsey girmäz
Onun içinä.

Çünkü orada bir korkak –
Kırmaa duvarları,
Da incazanaatlıı
Kolvermää dışarı.
12.06.2019

Kuvet lääzım dünneyä
Kısmet, para, hererdä küsmäk,
Yola varêrız biz uzak,
Aylemizi yalnız brakarak,
Başka memlekedä gideriz kaçak.
Aman, göklär,
Kim korundu,
Çok şükürlär.

Kim bilsä, ki karannık bozacek dönmeni,
Geeri isteyän yolunu.
Ki hastalık seni dürtecek,
Evindän zorlan ayırdacek.
Halkının izinä basacek.

Ah, göklär, cannar açık sizä,
Biyaz bulutlar umut verär,
Kuvedinizä var inan,
Siz mi, onnar, dünneyi kurtaran…?
Mardın 17, 2020

Başçada
Başçama doyamam bakmaa,
Gül kokusu bıkamam duymaa,
Biyaz bulut evimin üstündä,
Ah, göklär, bu raatlık için –
Çok şükürlär…

Kim bilsä, ki bu resim -
Yaşadıımız bir vakıda kadar.
Yaşlar akar, yangın kokar,
Bu raatlıımız bitär bizim…

– Mamo, alıştıracam zor hastalıkları,
Kiyat üürenecäm,
Onnara ilaç aarayacam,
İnsan hep anacêk iiliklerimi,
Benim saygımı hem duygu sıcaamı.
Ah, göklär,
Bu fikirlär için –
Çok şükürlär…

Kim bilsä, ki bu isteyişlär –
Şindi geleceeni uzattılar,
Vakıt kendini sapıttı, ömür dolaştı,
Memlekedim hastalandı…
Mardın 17, 2020

İlkyaz evimdä
Kuşçaazlar sevindirer gözümü,
Güneş yısıdêr içimi,
Canım düüler taa hızlı,
Duygum sanki ilkyazı bekledi.
Ah, göklär,
Genç kalp oyunu bunnar.

Medicină
Simt că asta-i realitatea,
Ușor se pierde sănătatea,
Și astfel viața ne arată
Că sănătatea este dragă.

Când noi ne întâlnim cu boală,
Cât e târziu să ne dăm seama
Că viața poate fi cu preț,
Și boala – fără tratament.

Eu știu că asta-i adevărul,
Că medicina n-are ochi,
Dar fericire, sinceri lacrimi –
Ea a văzut prin drumul său.

Când n-are inima speranță,
Și pacientul renunță la luptă,
Medicul iarăși aduce lumină.
Cu pacientul totul fac împreună.

Cred că asta-i sacralitate –
Salvând o mie de vieți –
Medicul în orice specialitate –
Luminând pentru toți pacienți.

Să trăiască medicina pe veacuri!
Să primească mai multă încredere,
“Recunoștință, apreciere
Pentru toți lucrători medicali!”
Natalia Gaidarlî, 16.09.2020

BİR CUVAP YAZIN