CÜMNE BOLUMU

hram_comrat

2014.01.28,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Komratta 3-cü klisenin köşä taşı koyuldu

Büük ayın 20-dä Komrat kasabasında 3-cü klisenin yapılması erindä ayozlu kruça kuruldu hem klisenin köşä taşı koyuldu. Bu klisä Ay İliya adına kurulêr. Klisenin kurulmasına slujbayı yaptılar Tiraspol hem Dubasar arhiepiskopu SAVVA, Komrat hem Kaul episkopu ANATOLİY, Edineţ hem Briçan episkopu NİKODİM. Ay İliya klisenin köşä taşı koyulma sırasında pay aldılar Komradın popazları, primar Nikolay DUDOGLU, Komrat Sovetinin başı Viktor VOLKOV hem başkaları. Neettä var klisenin düzmesi için parayı klisenin kasasından almaa hem insannardan toplamaa. Biraz para verecek Komradın primariyası da. Taa ileri primariya bu uura kliseyä bir ektardan zeedäTAA DERINDÄN
cadir3

2014.01.28,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Mitropolit VLADİMİR Çadırda eni pınarı ayozladı

Büük ayın 21-dä Çadır kasabasının “Yubileynıy” maalesindä Moldova hem Kişinev Mitropolitı VLADİMİR ayozladı bir eni pınarı, angısını yaptı Gagauziya Halk Topluşun deputatı, çadırlı Grigoriy KADIN. Mitropolit VLADİMİR, popazlarlan hem ayozlamaya katılan çadırlılarlan bilä, dua etti, ani Allaa ayozlasın bu suyu hem hepsi insannarı, kim bu pınardan su içecek hem pay olacak ruh kaynarcasınnan, sonsuz yaşamak kabletmää deyni. Mitropolit VLADİMİR şükür etti o insannara, kim yaptı bu pınarı da teklif etti, onnardan örnek alıp, insannar kendi kuvetlerinä görä cümnenin yaşamasını isleyletmää deyni çalışsınnar, hem bu iş için dua etti Kurtarıcı İisusTAA DERINDÄN
mitrop1

2014.01.26,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Komrat klisesinin 174-cü kurbanı bakıldı

Büük ayın (yanvar) 20-dä Komrat kasabasının İoan Vatizedici adına klisenin (sobor kuruldu 1840-cı yılda) kurbanı bakıldı. Bu ayozlu yortuyu kutlamaa deyni Gagauziyanın baş kasabasına geldi Moldova hem Kişinev Mitropolitı VLADİMİR hem Moldovanın episkopları. Mitropolit VLADİMİR o günü soborda yortulu liturgiyayı yaptı. Canasinä bu ayozlu iştä izmet ettilär Tiraspol hem Dubasar arhiepiskopu SAVVA, Komrat hem Kaul episkopu ANATOLİY, Edineţ hem Briçan arhiepiskopu NİKODİM, Kişinevun Feodoro-Tiron Çuflä karı manastırın duhovnii arhimandrit NİKOLAY (Roşka), Komrat rayonun kliselerin blagoçinnıyı protoierey Pötr KELEŞ, başka popazlar. Yortulu liturgiya slujbasında klisedä vardılar Komrat primarı Nikolay DUDOGLU, GagauziyaTAA DERINDÄN
parlament_tablo

2014.01.23,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Komratt Moldova Parlamentın bürosu açılacek

Büük ayın 22-dä Moldova Parlamentın spikerı İgor KORMAN GHT tribunasından açıkladı, ani Komratta Moldova Parlamentın bürosu açılacek. Bu büronun uuru: insannara taa derindän Moldova Parlamentın çalışması için annatmaa. Bundan kaarä herbir vatandaşın, burayı gelip, aalaşmak kiyadını vermää yada Moldova Parlamentın deputatlarlan buluşmaa kolayı olacek.TAA DERINDÄN
BUZ

2014.01.20,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Moldovaya kaar erinä yaamurlan buz geldi

Bu kış pek oya geldi. Büük ayın ondokuzunadan kaar yaamadı. Hava ilkyazı gibi sıcaktı. Fidannarda tohumnuklar açılmaa başladı. Güzlüklär da sararmaa çeketti. Kimi erlerdä tarlaları sürmää başladılar. Da te… Büük ayın 19-dan beeri hava suumaa başladı. Hepsi beklärdi kaarı. Ama kaar erinä yaamur yaamaa başladı. Yaamur damnaları aaçlarda, çotuklarda hem elektrika tellerindä donmêrlar. Dondukça aaçlar kırılêr hem tellär kopêr. Artık ondan zeedä küü safksız kalmış. Yollar da şişä gibi buz oldu. Maşinalar kayêrlar. Avariyalar taa sık olmaa başladı. Moldova meteorologiya merkezi bildirer, ani hava birkaç gün bölä tutacek. Sora birazTAA DERINDÄN
parth
Moskva hem bütün Rusiyanın Ay-Aydın Patriarhı KİRİLlın arhiereylerä, popazlara, monahlıkta bulunannara hem Rus Doorusaltanatlı Klisesinin hepsi eminni evlatlarına Kolada kutlamasıTAA DERINDÄN
troika
Saygılı okucularımız, Kolada hem Eni Yıl 2014-cü yılın yortularınnan Canabinizleri kutlêêrız! Hepsimizä birliktä saalık, kısmet, bereket hem uzun ömür dileeriz! Bu yortular evelrimizä, aydınnık dünneyä, bütün cümne insanına mutluluk getirsin. Zorlar hem kahırlar arda kalsınnar. Allaa bizä sevinmelik hem raatlık getirsin! Hepsimizä – Saalık Allaa versin!TAA DERINDÄN
atprolin+

2013.12.26,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

“At-Prolin” ferması Gagauziya varlıı olacek

Gagauziya Halk Topluşu aldı karar, ani Çadırdakı “At-Prolin” adına at fermasını Gagauziyanın varlıına çevirmää. Güzün Moldova Pravitelsrvosu satılaa çıkardı Çadırda bulunan “At-Prolin” adına tamazlık at fermasını. Paasını da 800 bin ley koydu. Ama cümne insanaarın hem Moldova parlamenrında gagauz deputatların çalışmasınnan hem da GHT deputatların kararınnan bu ferma satılıktan çıkarıldı da şindi Gagauziya varlıına dönsün lääzım.TAA DERINDÄN
soska
Kırım ayın 17-dä Gagauziya Halk Topluşu aldı karar “Soţialist işindä geroylara” her ay edek para vermää. Gagauziyada büün 3 bölä kişi var. O insannar islää yaşamaya alışık. Soţializama vakıdında onnara 9 türlü uurdan ikramnar, kolaylıklar hem paralar gelärdi. Şindi da ayda 500 lei bu ad için veriler. Ama o vakıtlar halizdän kırlarda yanan insannar, angıların terinnän o “geroylar” oldu, büün kuru bir 500-600 leylik pensiyaya yaşêêrlar. Herliim yaşarsalar taa. Soţializma vakıdında kendi terini dökän başka insannar ne işlämärdilär mi? Onnar ne geroy diildi mi? Halk Topluşu bölä karar alarkana lääzımdıTAA DERINDÄN
kisa

2013.12.20,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KİŞİLÄR BOLUMU

Georgiy KISSA “Om Emerit” oldu

Moldova prezidentı Nikolae TİMOFTİ imzaladı karar, angısına görä anılmış gagauz işadamına Georgiy İvanoviç KISSAya üüsek devlet nagradası “Om Emerit” verildi.TAA DERINDÄN