basarabeasca_1

21.03.2018, tarafından yazılı , ANALİTİKA, CÜMNE BÖLÜMÜ, 2897 KERÄ BAKILMIŞ

Maamilä surat – unionistlerdän kurtalmak! Aslısı – Gagauzyiayı BULGAR-GAGAUZ avtonomiyası yapmak!

Taraklıdan uramadılar, şindi Basarabkadan urmaa savaşaceklar

Basarabka (Besarabeasca) kasabasının Soveti teklif etti incelemää soruşu, ani bu kasaba hem bu rayon Gagauziyaylan birleşsin. Sebep – maamilä surat “Kişinau isteer birleştirmää bu rayonu Çimişli raynunnan, neredä imzalanmış karar Romıniyaylan birleşmää” Basarabka (Besarabeasca) “rayonuna sa bu diil lääzım”ış.

Annêêrız bu geç kalma korkuyu. Ama iş haliz korkuda mı, osa taa başka iştä mi? Bunu bakalım. İlkin aklınıza getirerim, ani Gagauziyanın büünkü öndercileri taa kuvetä geldiktän beeri Gagauziyaya bulgarları eklemää savaşêrlar (bak: http://anasozu.com/yildirim-haber-gagauziyanin-daalmasi-birlesmektan-baslayacek-gagauziya-erina-bulgar-gagauz-yada-gagauz-bulgar-avtonomiyasi-mi-geler/). Artık üç yıl sıravardı Gagauziyanın kuvettä bulunannara izmet verän presa, durmamayca, komşu rayonnarda yaşayan bulgarlar için, onnarın yaşaması için, er gün bir kaç haber verer, alıştırıp gagauzları birleşmäk fikirinä. Bunda bişey kötü yok, herliim bu karşılıklı olaydı da o rayonnarda da okadar haber gagauzlar için veräydilär.

2016-cı yılın Küçük ayı (fevral) hem Baba Marta ayı (mart) içindä Gagauziya devletliin yıkılmasına ilk büük denemä topları atıldıktan sora (bak: http://anasozu.com/gagauziya-devletliin-yikilmasina-ilk-denema-topu-atildi/), iki yılın içindä burayı kaç top taa atıldı: büük ta, küçük ta!

Şindi, allelem, atom bombası gibi, en büük top üstümüzä gelecek. Bu topun düşmesindän sora Gagauziya ayaa kalkamaycek. Da gagauz dilin hem kulturasının korunması hem yaşaması için kurulan avtonomiya raametli olacek da dünneyä gelecek ölü nestedän duan bir GAGAUZ-BULGAR yada BULGAR-GAGAUZ avtomiyası. Büünkü öndercilär kuvedä geldiktän beeri işi durmamayca buna götürerlär (bak: http://anasozu.com/susa-susa-papucsuz-da-papursuz-da-papurkasiz-da-kalacez/).

Gagauziyanın ofiţial statistikasına görä büün Gagauziyada gagauzlar – 82,1 %, bulgarlar – 4,8%, ruslar – 3,8%, ukrainnär – 3,2%, kalan milletlär – 1% yaşêêrlar. Bu birleşmä olursa kaça inecek gagazların proţenti? Bu soruşın cuvabı belli – bulgar rayonnarının Gagauziyaya eklenmesinnän gagauz sayısının proţentı Gagauziyada eriyecek hem Gagauziyada kuvettä, hep ölä nicä büün, bulgarlar daymalarda kalacek!

Büün Gagauziyada gagauzlarlan ilgili Kararları Gagauziya Halk Topluşundan geçirämeeriz (bak: http://anasozu.com/aslisi-2017-ci-yilin-kucuk-ayin-fevral-27-da-istoriyamizin-taa-bit-kara-gunu/), zerä orada birkaç bulgar deputatı ellerini karşı kaldırêr. Birleşmäk olarsa ozaman gagauzlarlan ilgili soruşları Gagauziya Halk Topluşundan hiç ta geçirämeyecez. Zerä yaarın bu deputatların sayısı zeedelinecek da gagauzlarlan ilgili hiç bir da karar da alınamayacez. Bu sadä bir iş.

İkincisi da o, ani Basarabka (Besarabeasca) kasabasının Sovetinin toplantısında teklif edilmeer gagauzlara sormaa isteerlär mi onnar birleşmeyi, ama teklif ediler «разговаривать на высшем уровне с первыми лицами. Есть башкан Гагаузии, есть примары трех городов, которые тоже имеют свое мнение. Нам нужно знать мнение людей в этом городе, и с кем они хотят жить в последующем. И только после этого разговаривать с высшим руководством Гагаузии». İsteerlär sormaa onnara kim gagauzların devleti kurularkana uşaktı, kim hiç bilmeer ne zorlıklan hem kahramannıklan, ne terlän hem kan dökülmesinnän kuruldu paalı Gagauziyamız hem neredäydilär ozaman komşular.

Açan biz Gagauziyayı kurardık onnar, kim şindi bizimnän birleşmää isteer, ozaman bizä karşı gittilär. Taa da beter: köstek ta koydular, duşmannık ta yaptılar. Ama bu şindi unuduldu. Şindi onnar “dostçasına” davranmaa isteerlär da, süpürgä ardına sokulup, sonenda soba üstünä, taa doorusu tepemizä pineceklär. Ama bu kimin umurunda?

Akademik hem poet Todur ZANET 

BİR CUVAP YAZIN